Kitaken make gorgeous photo albums from their studio in Glasgow.